Sfaturi contestatie amenda/puncte pentru /centura/viteza/reguli/model contestatie

Amenzile de circulatie pot fi contestate in instanta, iar de cele mai multe ori judecatorii ii vor da dreptate soferului, daca acesta poate dovedi ca agentul de politie nu si-a facut treaba ca la carte.

Amenda are toate sansele sa fie anulata in instanta, daca politistul nu a completat corect datele de identificare ale soferului sau ale masinii, cum ar si numele, numarul de inmatriculare sau numarul si seria cartii de identitate, potrivitincont.ro

De asemenea, descrierea sau incadrarea gresita a contraventiei va duce la anularea acesteia.

“Lipsa mentiunilor privind numele, prenumele si calitatea agentului constatator, numele si prenumele contravenientului, iar in cazul persoanei juridice lipsa denumirii si a sediului acesteia, a faptei savarsite si a datei comiterii acesteia sau a semnaturii agentului constatator atrage nulitatea procesului-verbal. Nulitatea se constata si din oficiude instanta”, conform art. 17 din OG 2/2001.

Mai mult, daca Politia a depasit termenul legal de 30 de zile pentru trimiterea amenzii, aceasta va fi mai mult ca sigur anulata de orice judecator, conform prevederilor legale.

Din datele Politiei reiese ca jumatate din amenzile date de politisti au fost anulate in instanta. Hotărîrea de a face plîngere

Împotriva procesului-verbal de constatare a contravenţiei şi, după caz, a actului prin care s-a dispus una dintre sancţiunile contravenţionale complementare prevăzute în Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului României nr. 195/ 2002, se poate depune plîngere, în termen de 15 zile de la data comunicării sau înmînării acestuia. Trebuie să ştiţi că poliţiştii pot trimite procesele-verbale de constatare a contravenţiilor şi prin poştă. Dacă nu semnaţi procesul-verbal de contravenţie sau nu eraţi de faţă cînd s-a întocmit procesul-verbal de contravenţie, se va considera că aţi luat cunoştinţă de el cînd aţi primit la poştă scrisoarea cu amendă. Dacă aţi semnat şi/sau primit procesul-verbal de contravenţie, termenul de atacare în justiţie curge din ziua imediat următoare.

Unde se depune plîngerea

Plîngerea împotriva procesului-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei, încheiat de poliţiştii de Circulaţie, se depune, la Braşov, la sediul Biroului de Poliţie Rutieră. Dacă sînteţi amendat în altă zonă a ţării, plîngerea se depune la sediul unităţii de poliţie din care face parte poliţistul constatator. Plîngerea se poate depune şi la Judecătoria localităţii sau sectorului pe raza căruia s-a săvîrşit contravenţia. Plîngerea suspendă executarea amenzilor şi a sancţiunilor contravenţionale complementare, de la data înregistrării acesteia la unitatea de poliţie.

Cum se întocmeşte plîngerea

Plîngerea se întocmeşte în 3 exemplare şi trebuie să cuprindă: 1. cererea semnată şi datată; 2. copia procesului-verbal de constatare; 3. fotocopie a actului de identitate; 4. fotocopie a dovezii de reţinere a permisului de conducere, certificatului de înmatriculare; 5. fotocopie a oricăror altor acte sau documente în susţinerea plîngerii. Cînd se contestă un proces-verbal de constatare a unei contravenţii în urma căreia s-au produs avarii la autovehiculele implicate, plîngerile se întocmesc în 4 exemplare, la care se adaugă, pe lîngă cele 5 puncte menţionate mai sus, şi fotocopie a poliţei de asigurare obligatorie de răspundere civilă auto.

Instanţa dispune

Plîngerea împreună cu dosarul cauzei se trimit de îndată instanţei de judecată pe raza căreia a fost săvîrşită fapta. Instanţa învestită cu soluţionarea cauzei dispune asupra legalităţii şi sancţiunilor contravenţionale complementare administrative. Hotărîrea pronunţată în prima instanţă este supusă recursului. Recursul, împreună cu actele care au stat la baza hotărîrii, se depune la instanţa a cărei hotărîre se atacă, în termen de 15 zile de la comunicare. Judecata se face de urgenţă, cu citarea părţilor, iar hotărîrea tribunalului este definitivă şi irevocabilă.
Cine vă poate amenda

• Aplicarea sancţiunilor contravenţionale se face de către aşa-numiţii „agenţi constatatori“. În cazul amenzilor rutiere, singurii agenţi constatatori sînt poliţiştii. Deci numai ei pot să aplice amenzi rutiere. Totuşi, nu doar poliţiştii de circulaţie dau indicaţii pe şosea. Mai sînt şi alţi oameni care au puterea, conferită de lege, să dea dispoziţii participanţilor la trafic: poliţiştii de frontieră; îndrumătorii de circulaţie ai Ministerului Apărării Naţionale; agenţii căilor ferate; personalului autorizat din zona lucrărilor pe drumurile publice; echipajele şcolare de circulaţie care acţionează în imediata apropiere a unităţilor de învăţămînt; orbii. Dacă nu respectaţi semnalele acestora nu vă vor putea aplica ei personal amenzi, însă veţi putea fi amendaţi de către poliţişti pentru că nu aţi respectat semnalele lor.

Ce cuprinde un proces-verbal

• Procesul-verbal trebuie să cuprindă în mod obligatoriu următoarele:
• data şi locul unde este încheiat;
• numele, prenumele, calitatea şi instituţia din care face parte agentul constatator;
• datele dumneavoastră personale din actul de identitate;
• codul numeric personal al dumneavoastră;
• ocupaţia;
• locul de muncă;
• descrierea faptei contravenţionale: indicarea datei, orei şi locului în care a fost săvîrşită contravenţia; arătarea tuturor împrejurărilor ce pot servi la aprecierea gravităţii faptei şi la evaluarea eventualelor pagube pricinuite;
• indicarea actului normativ prin care se stabileşte şi se sancţionează contravenţia;
• în caz de accident, numele societăţii de asigurări;
• posibilitatea achitării în termen de 48 de ore a jumătate din minimul amenzii;
• termenul de exercitare a căii de atac şi organul la care se depune plîngerea împotriva procesului-verbal;
• dacă procesul verbal nu poartă semnătura dumneavoastră, poliţistul trebuie să desemneze un martor care să contrasemneze procesul-verbal. Un poliţist nu poate să fie trecut ca martor.

 

C O N T E S T A Ţ I E

 

Subsemnatul …………………………………..……….., domiciliat în …………………,

str. …………………………… nr. ….., sc. …, ap. …, jud. ………….., fiul lui …………..…

şi ……………., născut la …..……. în ………………., posesor al BI/CV seria …… nr. ….…

eliberat de Poliţia …………… la data de …………, contest prin prezenta procesul-verbal

seria …….. nr. ….. din data de ……….….. întocmit de agent ……………….…..

 

În fapt.

 

În timp ce conduceam autoturismul marca …………. cu nr. de înmatriculare …………

în localitatea ………………………, am fost oprit pentru control de către un echipaj de

poliţie care mi-a comunicat că am depăşit viteza legală prin localitate având ……km/h.

Declar că nu am depăşit viteza legală, iar acuzaţia agentului de poliţie este nefondată.

 

În drept.

 

Solicit prezentarea probelor (fotografie, înregistrări, etc), precum şi a următoarelor

documente prevăzute de Normele metrologice legale pentru funcţionarea cinemometrelor

(radarelor) publicate în Monitorul Oficial nr. 1102bis din 07.12.2005: certificatul de

omologare a aparatului radar, buletinul de verificare metrologică a aparatului radar în

termen de valabilitate şi autorizaţia de operator radar pentru agentul ………………….

.…

Probele care îmi susţin nevinovăţia le voi prezenta în instanţă.

Anexez la prezenta copii după procesul-verbal, BI/CV şi permisul de conducere.

 

Data:                                                                                                 Cu stima,